اسپانیایی

۱۳۹۷-۰۷-۲۳
آموزش جمع بستن اسامی در زبان اسپانیایی

آموزش جمع بستن اسامی در زبان اسپانیایی

آموزش جمع بستن اسامی در زبان اسپانیایی در این جلسه از سری جلسات اموزش خصوصی زبان اسپانیایی با آموزش جمع بستن اسامی در زبان اسپانیایی در خدمت […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۰
انواع غذا و مواد خوراکی در زبان اسپانیایی

انواع غذا و مواد خوراکی در زبان اسپانیایی

انواع غذا و مواد خوراکی در زبان اسپانیایی در این جلسه از جلسات اموزش زبان اسپانیایی با اموزش انواع غذا و مواد خوراکی در زبان اسپانیایی در […]
۱۳۹۶-۰۹-۲۳
اموزش خصوصی زبان اسپانیایی

اسپانیایی