admin

۱۳۹۷-۰۸-۰۵
تعدادی از صفات در زبان آلمانی

تعدادی از صفات در زبان آلمانی (۱)

تعدادی از صفات در زبان آلمانی (۱) در این جلسه از سری جلسات آموزش خصوصی زبان آلمانی با آموزش تعدادی از صفات در زبان آلمانی در خدمت […]
۱۳۹۷-۰۸-۰۴
بیان اطمینان و عدم اطمینان در انگلیسی

بیان اطمینان و عدم اطمینان در انگلیسی

بیان اطمینان و عدم اطمینان در انگلیسی بیان اطمینان و عدم اطمینان در انگلیسی Expressing Certainty and Uncertainty in English در این جلسه از سری جلسات […]
۱۳۹۷-۰۸-۰۲

 نحوه ی ساخت جمله در زبان آلمانی

 نحوه ی ساخت جمله در زبان آلمانی در این جلسه از سری جلسات آموزش خصوصی زبان آلمانی با آموزش  نحوه ی ساخت جمله در زبان آلمانی […]
۱۳۹۷-۰۸-۰۱

واحدهای شمارش در انگلیسی

تعدادی از واحدهای شمارش در انگلیسی در این جلسه از سری جلسات آموزش خصوصی زبان انگلیسی با آموزش واحدهای شمارش در انگلیسی در خدمت شما زبان آموزان […]
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
جملات کاربردی در سفر به زبان آلمانی

جملات کاربردی در سفر به زبان آلمانی

جملات کاربردی در سفر به زبان آلمانی جملات کاربردی در سفر به زبان آلمانی در این جلسه از جلسات آموزش زبان آلمانی با آموزش جملات کاربردی در […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۸
جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان آلمانی(2)

جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان آلمانی(۲)

جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان آلمانی(۲) در ادامه ی بحث جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان آلمانی(۱) به جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۷

افعال با قاعده و بی قاعده در زبان آلمانی

 افعال با قاعده و بی قاعده در زبان آلمانی در این جلسه از آموزش زبان آلمانی با آموزش افعال با قاعده و بی قاعده در زبان آلمانی […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۶
جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان آلمانی(2)

جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان آلمانی(۱)

جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان آلمانی(۱) در این جلسه از سری جلسات تدریس خصوصی زبان آلمانی با آموزش جملات کاربردی در زمان بیماری به زبان […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۴
جملات پرکاربرد در استخر به زبان آلمانی

جملات پرکاربرد در استخر به زبان آلمانی

جملات پرکاربرد در استخر به زبان آلمانی در این جلسه از جلسات آموزش خصوصی زبان آلمانی با آموزش جملات پرکاربرد در استخر به زبان آلمانی در خدمت […]
۱۳۹۷-۰۷-۲۱
جملات پرکاربرد در سینما به زبان آلمانی

جملات پرکاربرد در سینما به زبان آلمانی

جملات پرکاربرد در سینما به زبان آلمانی در این جلسه از سری جلسات تدریس خصوصی زبان آلمانی با آموزش جملات پرکاربرد در سینما به زبان آلمانی در […]